POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania
i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Mazovia Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie, ul. Marii 7 lok. 1B, 05-803 Pruszków,  KRS 0000316013, NIP: 5213507004, REGON: 141646951, kapitał zakładowy: 50000 PLN (zwaną Administratorem).

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych oraz  podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania, szczególnie poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów regulujących w jaki sposób można zbierać, zarządzać, przechowywać oraz wykorzystywać dane osobowe, wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

 1. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1f RODO. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do korzystania ze strony może uniemożliwiać korzystanie z niej.

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności prowadzenia niezbędnej dokumentacji, obronie praw, oraz archiwizacji, a także w celach promocyjnych i statystycznych co będzie wynikało z prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dodatkowo Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1f RODO celem zbierania i prowadzenia statystyk, w tym popularności poszczególnych produktów i trendów, oraz monitorowania ruchu na stronie, celem zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i komfortu korzystania.

 1. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
 3. żądania usunięcia danych osobowych:
 • gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
 • gdy osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 • gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 
 • gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. Dane muszą być usunięte
  w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 1. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
 • gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • gdy osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 1. przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa,
 2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli zgoda została udzielona,
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 1. Udostępnienie danych.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim
za wyjątkiem:

 1. podmiotów uczestniczących w procesach niezbędnych do zapewnienia obsługi strony, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, 
 2. organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania publiczne.
 1. Przechowywanie i przetwarzanie danych.

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich, spełniając wszelkie przewidziane prawnie wymagania, a w szczególności przesłanki wskazane w RODO. 

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 14 dni od cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do czasu przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym zaistniało zdarzenie mogące stanowić podstawę roszczeń przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia (w tym z uwzględnieniem art. 118 Kodeksu Cywilnego), a także do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, przy czym nie dłużej niż 3 lata w przypadku technicznego dostarczenia treści,  utrzymania i wsparcia technicznego, pomiarów wydajności treści, statystycznych i analiz, a także w celu zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie przestępstwom. 

Administrator nie zamierza dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 1. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane na adres email: biuro@mazoviamedical.pl, adres pocztowy: Marii 7 lok. 1B, 05-803 Pruszków

 1. Witryna

Administrator prowadzi Witrynę pod adresem: mazoviamedical.pl


7.1 Jakie dane są pobierane w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część.

Witryna nie pobiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Witrynę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Wykorzystywane pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W plikach cookies przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. Dodatkowo, w cookies może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje Państwa urządzenie ale na jego podstawie nie jest ustalana Państwa tożsamość.

Korzystając z niniejszej Witryny, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Państwa przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na stosowanie cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez administratora cookies lub innych podobnych technologii lub jeśli chcą Państwo ograniczyć używanie takowych, powinni Państwo odpowiednio dostosować ustawienia Państwa przeglądarki lub zrezygnować z korzystania z niniejszej Witryny.

7.2 Cookies 

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 •  pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika

Witryna wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła
 • dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

7.3 Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

7.4 Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące ochrony danych osobowych lub Polityki prywatności Witryny mogą być przez Państwa kierowane na adres email: biuro@mazoviamedical.pl, adres pocztowy: Marii 7 lok. 1B, 05-803 Pruszków

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej.